مجموعه “ترنج”

تصویر جدا کننده

یکی از نقوش متداول در قالی‌ها، نقش ترنج می‌باشد. اگرچه اعتقادات اساطیری این مرزوبوم و بعدها ذهنیت و اندیشه‌های اسلامی بدان معنا و مفاهیم متعدد بخشیده، اما در بسیاری از منابع ترنج نمادی از حوض و آبگیر است. حوضی بزرگ در میان باغی زیبا که بدان حیات می‌بخشد و از اجزای اصلی معماری و باغ‌های ایرانی به شمار می‌رود. به بیان ساده، در توصیف ظاهری ترنج می‌توان به مجموعه‌ای از نقوش مختلف با محدوده‌ای مشخص اشاره کرد که عموماً به‌واسطه نقوش و یا تمایزهای رنگی ایجادشده در متن قالی مشخص می‌گردد. در مجموعه حاضر سعی شده تا با استفاده از فرم این نقوش، ترنج نقش بسته بر قالی‌ها به گونه ای دیگر در فضای پیرامون انعکاس یابد.

محصولات